Εμπορία Κρεάτων
Εμπορία Ιχθύων
Εμπορία Ιχθύων
Εμπορία Ιχθύων
Εμπορία Ιχθύων

The transport of fish and shellfish requires:

  • Leak-proof, basin-shaped floors in order to prevent the leakage of saltwater into the insulation, which would ruin the insulation.
  • Holes at the floor corners to aid drainage of effluents
  • Stainless-steel cisterns for the collection of effluents.

Optionally there can be placed:

  • Stainless drainage channel on the back of the chamber and on the sides.
  • Stainless steel ladders, wings, toolboxes, etc. to avoid corrosion problems.